ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ:
ﻳﻜﻲ اﺯ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎیی ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی اﺳت

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/3/20/10051057_624.jpg

ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ: یکی اﺯ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎیی ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﺟﻮاﻧﺎﻥ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻥ اﺳﺖ.

به گزارش ساجدخبر ؛ ﻫﺎﺩی ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ اﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ اﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﺟﻮاﻧﺎﻥ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻥ، ﺟﺮاﻳﻢ ﺧﺸﻦ، ﻣﻨﻜﺮاتی و ﭘﺮﻭﻧﺪه ﻫﺎیی  ﺩﺭ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ، ﻣﻮاﺩﻣﺨﺪﺭ و ﺿﺮﺏ و ﺟﺮح ﻋﻤﺪی اﺳﺖ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: ﺩﺳﺖ اﻧﺪﺭﻛﺎﺭاﻥ آﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ و هم ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺭﺵ کمک ﻛﻨﻨﺪه نسل آینده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﻫﺎی ﻭﺭﻭﺩی ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎیی ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۶ ﺷﺎﻧﺰﺩه ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪه و ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۷ ﻫﻔﺪه ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﻭاﺭﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎیی ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻭی ﮔﻔﺖ: اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺮﻗﺖ و ﻣﻂﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺒﺎﺣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭا اﺯ ﺩﺳﺖ ﺩاﺩه اﺳﺖ.
 
ﻭی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ: بنا داریم  ﺷﻌﺒﻪ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎﺯﺵ ﻭﻳﮋه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ دهیم ﻛﻪ اﮔﺮ اﺧﺘﻼفی ﺑﻴﻦ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎیی ﻭﺭﻭﺩ ﻧﻜﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭاهی ﺑﺮای اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ می ﺗﻮاﻥ ﺩﺭ ﻣﺪاﺭﺱ اﺯ ﺑﺮخی اﺯ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ به ﻋﻨﻮاﻥ ﻫﻤﻴﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺳﺘﻔﺎﺩه ﻛﺮﺩ ﮔﻔﺖ: اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ اﺟﺘﻤﺎعی ﺭا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه بگیرد ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ اﻧﻆﺒﺎﻁ ﺭا ﭘﻴﺸﻪ ﺧﻮﺩ  ﻛﻨﺪ.

ﻭی ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻄ ﻣﻘﺪﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاﺭی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎﻥ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻫﺎﺩی ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺑﺴﻴﺎﺭی اﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻬﻞ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﺩﺭ ﻭاﻗﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻼﻑ می ﺷﻮﻧﺪ و اﻛﺜﺮ ﻛﺴﺎﻧی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪاﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ می ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻬﻞ ﺷﺎﻥ اﺳﺖ.

ﻭی ﮔﻔﺖ: ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺟﻮاﻧﺎﻥ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻥ اﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﻘﻮقی ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺩاﺷﺖ.
 
 

سجام فرصت مشارکت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

 

گلستانی‌ها برای مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم در سامانه سجام ثبت نام کنند.

حجت الاسلام مهدی قاسمی وناجمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان ﻧﻴﺰ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ گفت: کسانی که می‌خواهند برای پیشگیری از تخلفات و وقوع جرم مشارکت کنند به سامانه سجام به نشانی sajam.adliran.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

ﻭی افزود: گزارش‌های ثبت شده در این سامانه، طی ۴۸ ساعت به بالاترین مقام مسئول در قوه قضاییه ارجاع و پس از بررسی برای پیگیری به دستگاه‌های مرتبط ارسال می‌شود.

مشخصات افراد در این سامانه محرمانه می‌ماند و افراد می‌توانند بدون نگرانی برای کمک به سلامت و کاهش آسیب‌های اجتماعی استان مشارکت کنند.

  20 خرداد 1398
بخش : استانها / شمالی / گلستان
کد خبر: 71917
تگ ها :

info@sajedkhabar.ir__ sajedkhabar@gmail.com

نظرات 0
ارسال نظر
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

صیدنیوز